014 26 24 62 | Bankei 1, 2490 Balen-Wezel | ruime parking | bereikbaar met buslijn 84 Hamont-Geel | info@pn-o.be

Privacy & Cookies

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van PN-O BV

Contactgegevens:

 Telefoon: +32 (0)14 31 65 23
 E-mail: info@pn-o.be
✎ Ondernemingsnummer: BTW BE0843308102

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

I. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PN-O BV of rechthoudende derden.

II. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

PN-O BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PN-O BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

PN-O BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PN-O BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

PN-O BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

PN-O BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

III. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

IV. Privacybeleid 

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, PN-O BV, 2480 Brasel 44 te Dessel, respecteert de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Verwerkingsdoeleinden

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:…(klantenbeheer, verwerking van bestelling, aanmaak van orthopedisch apparaturen, facturatie, debiteuren opvolging, offertes, versturen van Emails, leveringen,…).

Rechtsgronden van de verwerking

Klantenbeheer, verwerking van bestelling, offertes en leveringen deze worden verwerkt op basis “noodzakelijk voor een uitvoering van een overeenkomst”

Om op een perfecte manier ons orthopedisch apparatuur aan te maken en bij te komen plaatsen, heeft PN-O medische informatie van U nodig. Deze informatie wordt bij ons geëncrypteerd bijgehouden voor zolang dit wettelijk nodig is en vallen onder “medisch beroepsgeheim”.

Facturatie, debiteuren opvolgen, personeels administratie , deze worden verwerkt op basis “wettelijke verplichting”

Versturen van Emails, om met  u te kunnen communiceren, reclame- of marketingdoeleinden, deze worden verwerkt op basis van “gerechtvaardigd belang” opdat we in contact kunnen blijven met elkaar. 

Rechten van de betrokkene

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PN-O BV, Bankei 1, 2490 Balen, info@pn-o.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor standaard communicatie: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor standaard communicatie. Hiertoe kan U zich steeds richten tot PN-O BV, Bankei 1, 2490 Balen, info@pn-o.be.

Overmaken aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die PN-O BV verwerkt zullen worden bewaard gedurende een beperkte termijn die noodzakerlijk is om u betere service te kunnen aanbieden en die in de meeste gevallen gebaseerd is op wettelijke bepalingen (onder andere op het gebied van boekhouding , facturatie ,medische bewaartermijnen, enz.).

Overige

PN-O BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de www.pn-o.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de www.pn-o.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

V. Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel contact@apd-gba.be).

Privacyverklaring

PN-O bv | Uw zorgpunt | BE0843308102

Bankei 1, 2490; Balen-Wezel